17-12-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt#3 - Godkendelse af dagsorden#4 - Drøftelse af høringssvar og godkendelse af værdighedspolitikken 2019-2022#5 - Godkendelse af frikommuneforsøg vedr. mere sammenhængende forløb i psykiatrien#6 - Godkendelse af forlængelse og udvidelse af investeringer på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet#7 - Godkendelse af investering i en tværgående casemanager-indsats#8 - Godkendelse af sammensætning af Integrationsrådet#9 - Godkendelse af forslag til Planstrategi 2040#10 - Godkendelse af miljørapport og sammenfattende redegørelse af kommuneplantillæg 13 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk#11 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk#12 - Godkendelse af forslag til lokalplan 30-002 for et boligområde i Fårvang#13 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-014 for et boligområde i Lysbro#14 - Beslutning om kollektiv trafik på nedlagte regionale busruter#15 - Godkendelse af anlægsbevilling til cykelhandlingsplanen#16 - Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti Silkeborgvej, Kjellerup#17 - Godkendelse af anlægsbevilling for istandsættelse af Kjellerupbanestien#18 - Godkendelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af vand- og klimaplaner 2018#19 - Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2. planperiode#20 - Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2019#21 - Anbefaling af placering af et nyt centralt renseanlæg i Silkeborg Kommune#22 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Horn-Fårvang Idrætsforening#23 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til søbade#24 - Godkendelse af anlægsbevilling til Lysanlæg Gjessø#25 - Godkendelse af anlægsbevilling til Fjernelse af løbebane i Lemming#26 - Godkendelse af anlægsbevilling til Udskiftning af legeredskaber#27 - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af kunstgræsbane i Gødvad#28 - Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner#29 - Orientering om omgørelsesprocenten i 2017 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service#30 - Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018, herunder ikke frigivne rådighedsbeløb til 2019#31 - Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018#32 - Godkendelse af at Ans Idræts- og kulturcenter optager lån#33 - Godkendelse af Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 2018 - 2030#34 - Beslutning om etablering af svømmecenter som selvejende institution eller kommunalt anlæg

Se eller gense Byrådsmødet 17. December 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 388
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 388
There is no video in the channel yet. There is no video yet.